Stanovy družstva

Úplné znění stanov Bytového Družstva Zahradní město Brandýs nad Labem,

IČO: 26684900, se sídlem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

ve znění schváleném členskou schůzí družstva dne 10. 1. 2017

STANOVY

Bytového Družstva Zahradní město Brandýs nad Labem

Členská schůze Bytového Družstva Zahradní město Brandýs nad Labem přijala (v rámci oprávnění plynoucích jí z ust. § 656 odst. a) zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“)) níže uvedeného dne, měsíce a roku rozhodnutí o změně dosavadních stanov družstva. Družstvo se zároveň podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Nově stanovy družstva zní následovně:

Článek I.

Firma, IČO

 1. Firma družstva zní: Bytové Družstvo Zahradní město Brandýs nad Labem (dále jen „družstvo“). Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 5407.
 2. Identifikační číslo je: 26684900.
 3. Prvními členy představenstva družstva se stali – Ing. Daniel Procházka (předseda), PhDr. Oto Maget (místopředseda) A Ing. Jan Vaněček (člen).

Článek II.

Sídlo družstva

 1. Sídlem družstva je: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Článek III.

Účel založení družstva

 1. Družstvo je založeno jako bytové družstvo ve smyslu ustanovení § 727 a násl. ZOK k zajištění bytových potřeb členů družstva.
 2. Družstvo je založeno na dobu neurčitou za účelem uvedeným v čl. III. bodu 1.
 3. Družstvo není založeno za účelem dosahování zisku.

Článek IV.

Předmět činnosti

 1. Předmět činnosti družstva v rámci naplňování jeho účelu je následující:
 2. pronájem bytů a nebytových prostorů v bytových domech ve vlastnictví družstva členům družstva. Do doby, než se družstvo stane vlastníkem domů, postavených na základě smlouvy o sdružení s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, je předmětem činnosti družstva činnost spojená s pronájmem bytů v takto postavených domech.
 3. správa a údržba nemovitostí.

Článek V.

Právní postavení družstva

 1. Družstvo je obchodní korporací ve smyslu ust. § 1 odst. 1, 3 ZOK.
 2. Družstvo za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva.

Článek VI.

Základní kapitál družstva

 1. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů družstva.

Článek VII.

Základní členský vklad

 1. Člen družstva, s jehož podílem je spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nájem družstevního bytu, se podílí na základním kapitálu členským vkladem, jímž se rozumí souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu.
 2. Základní členský vklad činí 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých).
 3. Základní členský vklad musí být splacen žadatelem členství v družstvu nejpozději ke dni podání přihlášky. Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v družstvu nevznikne.
 4. Dále je člen povinen uhradit zápisné ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
 5. Nepřijetím žadatele za člena v družstvu se základní členský vklad musí vrátit do 30 – ti dnů od rozhodnutí představenstva družstva. Seznam nepřijatých členů vede představenstvo.

Článek VIII.

Další členský vklad

Ve smyslu naplnění účelu družstva je každý přistupující člen povinen se zavázat k dalšímu členskému vkladu a k jeho splacení.

 1. Další členský vklad přistupujících členů, jeho výše a termín úhrady bude stanoven na základě rozhodnutí členské schůze.
 2. Přistupující člen se může účastnit na družstvu více dalšími členskými vklady.
 3. Ve smyslu naplnění účelu družstva se může každý člen družstva podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími členskými vklady.
 4. Výše dalšího členského vkladu a termín jeho úhrady budou stanoveny na základě rozhodnutí členské schůze.
 5. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu bude mezi družstvem a členem uzavřena písemná smlouva. Tato smlouva bude obsahovat údaje o výši vkladu (popř. věci, která je předmětem nepeněžitého vkladu a její ocenění) a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti.
 6. Další členský vklad lze vypořádat pouze při zániku členství v družstvu v rámci vypořádacího podílu.

Článek IX.

Podíl

 1. Podíl představuje účast člena v družstvu a práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen může mít pouze jeden podíl.
 2. Člen může svůj podíl v družstvu zastavit.

Článek X.

Vznik a zánik členství

 1. Členství v družstvu vzniká:
 2. při založení družstva dnem vzniku družstva,
 3. dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí,
 4. převodem nebo přechodem podílu,
 5. jiným způsobem stanoveným zákonem.
 6. Členství v družstvu zaniká:
 7. Vystoupením zaniká členství uplynutím 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení předsedovi družstva nebo místopředsedovi družstva.
 8. Vyloučením. Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, či jde-li o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členům družstva. O vyloučení rozhoduje představenstvo do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy byly představenstvu známy důvody vyloučení. Jako důvod pro vyloučení se stanovuje nesplacení dalšího členského vkladu dle těchto stanov, řádně a včas.
 9. Smrtí člena družstva – fyzické osoby.
 10. U člena-právnické osoby jejím zánikem.
 11. Prohlášením konkursu na majetek člena.
 12. Zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena.
 13. Doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci.
 14. Zánikem družstva bez právního nástupce.
 15. Převodem či přechodem družstevního podílu.

Článek XI.

Práva a povinnosti členů družstva a práva a povinnosti související s nájmem družstevního bytu

 1. Člen je povinen dodržovat a řídit se stanovami družstva a rozhodnutími členské schůze a ostatních orgánů družstva.
 2. Člen je povinen splatit členské vklady dle těchto stanov a rozhodnutí členské schůze družstva.
 3. Člen družstva má právo podílet se na řízení družstva.
 4. Člen družstva má právo účastnit se činnosti družstva a podílet se na právech členů družstva vyplývajících z rozhodnutí členské schůze.
 5. Každý člen družstva má právo nahlédnout do řádné i mimořádné účetní závěrky a do výroční zprávy družstva.
 6. Člen družstva má dále právo zejména:
 7. Volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou svéprávnost.
 8. Účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo poskytuje svým členům.
 9. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován.
 10. Na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). Do doby, než se družstvo stane vlastníkem domů, postavených na základě smlouvy o sdružení s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, má člen právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu v takto postavených domech.
 11. Na roční vyúčtování zaplacených záloh za poskytování plnění spojených s užíváním bytu.
 12. Člen družstva je dále povinen zejména:
 13. Platit řádně a včas nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
 14. Chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat byt (nebytový prostor) a společné prostory a zařízení domu.
 15. Po předchozím oznámení umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru), odečet vodoměru teplé a studené vody apod.
 16. Včas oznamovat družstvu změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou důležité pro vedení členského seznamu a bytové evidence a pro rozúčtování záloh za plnění spojená s užíváním bytu.
 17. Hradit příspěvky na správu družstva a poplatky za úkony ve výši navržené představenstvem a schválené členskou schůzí.
 18. Hradit drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou, přičemž drobnými opravami v bytě nejsou opravy a výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových a topných rozvodů včetně topných těles, společné TV antény domácích telefonů a vnější nátěry oken.
 19. bez souhlasu družstva neprovádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě (nebytovém prostoru), a to ani na svůj náklad.
 20. zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva.

Článek XII.

Evidence členů

 1. Družstvo je povinno vést seznam členů a tento aktualizovat. Za správnost, aktuálnost a úplnost této evidence odpovídá představenstvo družstva. Do seznamu se zapisuje jméno a bydliště, popřípadě sídlo a identifikační číslo člena, datum vzniku členství a výše členských vkladů s datem jejich splacení, datum zániku členství v družstvu. Seznam dále obsahuje specifikaci, ke kterému předmětu nájmu se vztahuje každý jednotlivý další členský vklad.
 2. Člen družstva je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena.
 3. Doručuje-li družstvo členovi jinak než osobním předáním písemnosti členovi, doručuje písemnost na adresu uvedenou v seznamu členů. Pokud člen oznámil družstvu k zápisu do seznamu členů jinou doručovací adresu, než je jeho bydliště nebo sídlo, doručuje družstvo na tuto doručovací adresu.

Článek XIII.

Vypořádací podíl

 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích.
 2. Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, po kterém dědí a jehož členství zaniklo.
 3. Výše vypořádacího podílu činí součet splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu člena družstva, jehož členství v družstvu zaniká. Vypořádací podíl je splatný uplynutím třech měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být zjištěna výše vypořádacího podílu a to tím dne, který nastane později. U nebydlícího člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců poté, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše.

Článek XIV.
Rozdělení zisku

 1. Družstvo není založeno za účelem dosahování zisku. Dojde-li však při činnosti družstva k dosažení zisku, o jeho rozdělení rozhoduje členská schůze. Zisk družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji družstva.

Článek XV.

Orgány družstva

 1. Orgány družstva jsou:
 2. členská schůze
 3. představenstvo družstva
 4. kontrolní komise
 5. Členové představenstva a kontrolní komise družstva zvolení z řad orgánů zakládajících členů mohou být podnikateli a členy statutárních orgánů a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti, pokud to nepoškozuje zájmy družstva a není-li tato činnost v rozporu se zájmy družstva. Členové představenstva a kontrolní komise jsou povinni informovat o své činnosti členskou schůzi.
 6. Hlasování představenstva a kontrolní komise se provádí veřejně, přípustná je i tajná forma, pokud se tak orgán dohodne. Každý člen má jeden hlas.
 7. Funkci kontrolní komise plní její členové. Kontrolní komisi tvoří předseda kontrolní komise a členové kontrolní komise.

Článek XVI.

Členská schůze

 1. Členská schůze je dle § 44 odst. 1 ZOK nejvyšším orgánem družstva.
 2. Evidence členů družstva pro účely konání a hlasování na členské schůzi vychází z evidence vedené družstvem dle čl. XII.
 3. Členská schůze se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 4. Mimořádná členská schůze musí být svolána, pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů družstva nebo pokud o tom členská schůze rozhodne na svém předchozím jednání, nebo pokud o to požádá písemně kontrolní komise, nebo rozhodne-li o tom představenstvo. V žádostech členů družstva a kontrolní komise musí být uveden důvod žádosti.
 5. Představenstvo družstva svolává členskou schůzi minimálně 15 dnů předem, a to uveřejněním řádné pozvánky na členskou schůzi na informační desce. Takovým uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou všem členům družstva. Pozvánka musí být na informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Informační deska je přístupná všem členům. Informační deska je současně zpřístupněna členům družstva prostřednictvím internetových stránek družstva (zmbrandys.cz) – dále obojí, tedy jak informační deska v sídle družstva tak i internetové stránky družstva jen jako „informační deska.“ Neurčují-li tyto stanovy nebo zákon jinak, je svolavatelem členské schůze vždy představenstvo.
 6. Do působnosti členské schůze patří zejména:
 7. měnit stanovy
 8. volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise
 9. schvalovat řádnou účetní závěrku
 10. rozhodovat o způsobu rozdělení a užití zisku popřípadě způsobu úhrady ztráty
 11. rozhodovat o zvýšení nebo snížení členských vkladů a o dalších členských
 12. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva
 13. rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva
 14. rozhodovat o přijetí dalšího úvěru či půjčky družstvem
 15. rozhodovat o nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva. Do doby, než se družstvo stane vlastníkem domů, postavených na základě smlouvy o sdružení s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, rozhodovat společně s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o nájmu bytů v takto postavených domech.
 16. Při hlasování na členské schůzi má každý člen družstva jeden hlas.
 17. Pro platnost rozhodnutí přijatých na členské schůzi družstva se předpokládá její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.
 18. Při přijímání rozhodnutí na členské schůzi družstva dle odst. 6 písm. e), f), g), h), i), a dále při rozhodování o zrušení družstva nebo o prodeji nebo pachtu závodu a o jiných významných majetkových dispozicích je však vyžadován k přijetí těchto změn souhlas 80% přítomných členů.
 19. Jednání členské schůze řídí předseda představenstva družstva, případně při jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva družstva. O každém průběhu členské schůze se sepisuje zápis, který obsahuje:
 20. datum a konání schůze,
 21. přijatá rozhodnutí,
 22. výsledky hlasování s uvedením hlasů pro, proti a zdržel se hlasování,
 23. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o zaprotokolování,
 24. přílohu tvoří prezenční listina, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům,

Zápis ověřuje člen družstva zvolený členskou schůzí jako ověřovatel zápisu.

 1. Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
 2. Každý člen družstva má nárok požádat soud o prohlášení neplatnosti rozhodnutí členské schůze družstva, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva, nejdéle však do 3 měsíců od přijetí zpochybňovaného rozhodnutí.
 3. Do doby než se družstvo stane vlastníkem domů postavených na základě smlouvy o sdružení s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, je přijetí jakéhokoliv rozhodnutí členské schůze dle 6. odstavce tohoto článku XVI. zapotřebí též souhlas zakládajícího člena družstva a to města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jinak je takové rozhodnutí členské schůze neplatné.

Článek XVII.

Náhradní členská schůze

 1. Pro případ, že členská schůze není schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným programem jednání a stejným způsobem, jako byla svolána členská schůze.
 2. Náhradní členská schůze se svolává novou pozvánkou obsahující upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
 3. Náhradní členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů družstva, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy něco jiného.
 4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu (řádné) členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva (§ 648 odst. 2 ZOK).

Článek XVIII.

Představenstvo družstva

 1. Představenstvo družstva má tři členy volené členskou schůzí z členů družstva. Předsedu a místopředsedu představenstva volí představenstvo ze svých členů.
 2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo jako statutární orgán a tím i družstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
 3. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba k vytištěnému nebo nadepsanému názvu firmy podpisu alespoň dvou členů představenstva. Jeden z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
 4. Předseda i místopředseda mohou udělit písemné plné moci ke svému zastupování v konkrétních věcech. Generální plnou moc k zastupování (pro případ nepřítomnosti obou) uděluje představenstvo.
 5. Představenstvo:
 6. rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi
 7. plní rozhodnutí členské schůze
 8. svolává členskou schůzi ve stanovených termínech
 9. rozhoduje o přijetí člena
 10. funkční období členů představenstva je pět let.
 11. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
 12. Schůzi představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda) družstva.
 13. Jednotlivé záležitosti, předložené k projednávání, uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá návrh rozhodnutí.

Článek XIX.

Kontrolní komise

 1. Funkci kontrolní komise plní její členové dle § 715 a násl. ZOK. Kontrolní komise družstva má tři členy.
 2. Předsedu a místopředsedu kontrolní komise volí kontrolní komise ze svých členů.
 3. funkční období členů kontrolní komise je pět let.
 4. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva. Projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi.
 5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 (slovy: tři) měsíce.
 6. Schůzi svolává a řídí předseda (místopředseda) kontrolní komise.
 7. Podklady pro jednání schůzí kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol.

Článek XX.

Rozhodování mimo zasedání („per rollam“)

 1. Družstvo může činit rozhodnutí i mimo zasedání (dále též „per rollam“). V takovém případě osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů návrh rozhodnutí, které má být přijato.
 2. V rámci rozhodování „per rollam“ je přípustné pouze rozhodování v písemné formě. Není přípustné rozhodování družstva „per rollam“ s využitím technických prostředků komunikace na dálku (videokonference atd.).
 3. Návrh rozhodnutí per rollam obsahuje ve smyslu ust. § 653 ZOK:

– výslovná identifikace rozhodnutí jakožto rozhodnutí přijímaného formou „per rollam“,

– má-li být přijato rozhodnutí formou veřejné listiny (§ 654 odst. 2 ZOK), výslovné uvedení podmínek a formálních náležitostí, které musí být dodrženy, aby vyjádření člena družstva k takovému rozhodnutí bylo možno považovat za účinné,

– text navrhovaného rozhodnutí,

– lhůtu pro doručení vyjádření člena, která se stanoví na 15 dnů,

– podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí per rollam s uvedením místa, kde lze do podkladů nahlédnout.

 1. Každé vyjádření člena družstva k návrhu rozhodnutí přijímaného formou „per rollam“ musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem. Není-li tato forma ve vyjádření člena družstva dodržena, vyjádření tohoto člena družstva se bez dalšího považuje za nesouhlas s návrhem rozhodnutí.
 2. Za rozhodnou většinu se při rozhodování družstva formou „per rollam“ považuje celkový počet hlasů všech členů družstva.
 3. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí osoba oprávněná jednání svolat oznámí všem členům družstva bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

Článek XXI.

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

 1. Představenstvo družstva:
 2. Je povinno zabezpečit vypracování řádné účetní závěrky a navrhnout i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát.
 3. Je povinno vypracovat výroční zprávu o hospodaření družstva, která obsahuje přehled činnosti v uplynulém období a předpoklady jeho dalšího hospodaření.
 4. Je povinno vypracovat výroční zprávu o hospodaření spolu s řádnou účetní závěrkou a předložit k projednání a schválení členské schůzi.

Článek XXII.

Závěrečná ustanovení

 1. Toto úplné zněni stanov odráží právní stav po změnách stanov přijatých na členské schůzi dne 10. 1. 2017
 2. Právní poměry neupravené těmito stanovami se řídí ZOK.
 3. V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 10. 1. 2017

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav BD Zahradní město Brandýs n/labem. BD Zahradní město Brandýs n/labem

zast. Ing. Vlastimilem Pickem Monika Dobíhalová Ing. Zdeněk Šifalda

předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva